Kwaliteit

Gastvrijheid en kwaliteit

Gastvrijheid, oftewel hospitality, is de rode draad bij alle activiteiten en initiatieven die WIJdezorg ontwikkelt. Op die manier willen we nog beter inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Versterking van hospitality vindt onder meer plaats door extra aandacht te besteden aan vaktraining en competentieontwikkeling bij onze medewerkers.

Kwaliteit is de basis van het kwaliteitssysteem PREZO (Prestaties in de Zorg). Daarbij is de gemeten tevredenheid van klanten de belangrijkste input voor verbeteringen en verbeterplannen op het gebeid van het welbevinden, gezondheid, participatie en wooncomfort.

Kwaliteitskader

Met ingang van 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht.
Dit is de wettelijke basis voor de kwaliteit van zorg in de zorglocaties van WIJdezorg.
Een van de eisen van het kwaliteitskader is het inzicht geven in een verantwoorde personeelsinzet.

Het in januari 2017 gepubliceerde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt het daarnaast verplicht om vanaf verslagjaar 2017 een kwaliteitsverslag op te stellen dat uiterlijk 1 juli van het opvolgende verslagjaar gepubliceerd wordt op de eigen website.

Het kwaliteitsjaarverslag kan gezien worden als een reflectie op het WIJdezorg eerder opgestelde kwaliteitsplan en maakt inzichtelijk op welke manier er invulling gegeven is aan vooraf gestelde doelen met betrekking tot het verbeteren van kwaliteit en waar er nog ontwikkelruimte is voor het komende jaar.

Kwaliteitsjaarverslag: