Alle thuiszorgcli‘nten van WIJdezorg op tijd geherindiceerd!

De wijkverpleegkundigen hebbenmet veel enthousiasmekunnen melden dat door de enorme inzet vanallen in de afgelopen maanden alle herindiceringen zijn gedaan van alle thuiszorg cli‘nten voor de deadline van 1 mei !