Samenwerkingsverbanden

In Nederland zijn veel partners en netwerken actief in de ouderenzorg. Met elkaar werken we zo goed mogelijk samen om ouderen zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden en ze zoveel mogelijk de regie in handen te laten houden.
WIJdezorg bundelt haar krachten met die andere partijen waar mogelijk, want samen staan we sterker.

Ketenpartners

Partners   Soort samenwerking
Met ziekenhuizen zorgen wij voor een zorgvuldige overgang naar huis (met thuiszorg) of een zorglocatie van WIJdezorg. www.alrijne.nl
Lokale huisartsen in de dorpen waar zorglocaties zich bevinden. Een overzicht van alle huisartsen kunt u bij elke locatie vinden onder het kopje informatie.
RAP-ZHN is een samenwerking van diverse VVT-zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord die een vorm van tijdelijk verblijf aanbieden. Zij zijn het regionale coördinatiepunt m.b.t. de inzage in beddencapaciteit voor ELV en Wlz crisis. www.rap-zhn.nl
ReBOZ staat voor Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg. Vijf VVT-organisaties in de regio werken samen voor de acute en onplanbare (nacht)zorg. Deze zorg is voor iedereen in de regio Zuid-Holland-Noord die acuut hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een val.

Sleutelnet is een samenwerkingsverband van zorgpartijen in de regio Zuid-Holland-Noord op het gebied van digitale samenwerking. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen ze ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen. www.sleutelnet.nl

 

Netwerkpartners

Partners   Soort samenwerking
AVANT is een netwerk van de volgende regionale zorgorganisaties uit de regio Zuid-Holland Noord: Marente, Topaz, WIJdezorg, ActiVite, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden, DSV, Roomburgh, Groot Hoogwaak, HOZO. Het doel is samenwerken t.b.v. het bevorderen van kwalitatief en kwantitatief goede zorg. In november 2022 heeft AVANT een regiovisie ouderenzorg ‘Samen komen we verder’ opgesteld, u kunt dit hier lezen.
Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokken partijen, werken ze aan het aanbieden van de juiste kennis over langdurende zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat. www.vilans.nl
ActiZ is de branchevereniging van ca. 400 zorgorganisaties, waar WIJdezorg er een van is. www.actiz.nl
Transmuralis is het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord, en bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg, werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. www.transmuralis.nl
ZWconnect is een werkgeversvereniging van en voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio’s Haaglanden, Rijn Gouwe en Nieuwe Waterweg Noord. Met het netwerk in zorg en welzijn, onderwijs, gemeenten, UWV en andere samenwerkingspartners werken ze aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende, bekwaam en gemotiveerd personeel. www.zw-connect.nl
Het Alzheimer Café, onderdeel van Alzheimer Nederland, is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kun je ideeën en ervaringen uitwisselen. In alle vier de gemeenten van WIJdezorg zijn Alzheimer Cafés, kijk op alzheimer-nederland.nl/regios/alzheimer-cafe voor een Café bij u in de buurt.
Dit is een initiatief van TOM in de buurt, Actief Rijnwoude, WIJdezorg, Allcura Thuiszorg, ActiVite, Gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko Wonen, Participe & Partners, bedoelt om de (oudere) inwoners van Rijnwoude ‘Prettig Oud’ te laten worden, met informatie en mogelijkheden op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg. www.powir.nl
ZZP VerZorgt, voor professionals in de zorg, is een samenwerking van vijf zorgorganisaties uit Leiden en het Groene Hart: Zorgcentrum Roomburgh, WIJdezorg, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden en Groot Hoogwaak. Met een gezamenlijke zzp-pool, willen ze professionele zzp’ers werven, inzetten en ondersteunen, zodat de zorglocaties steeds beschikken over goede, gekwalificeerde zzp’ers. www.zzpverzorgt.nl
GGD GHOR is een overkoepelende brancheorganisatie van 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) die werken aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. De GHOR leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises tussen de verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen een hulpverleningsketen vormen. ggdghor.nl

 

Samenwerkingspartners

Partners   Soort samenwerking
Fietsmaatjes bestaat uit een landelijke organisatie en inmiddels twintig lokale organisaties, waaronder ook in onze vier gemeenten. Fietsmaatjes fietst, met duofietsen met elektrische trapondersteuning, met mensen die er graag op uit gaan maar dat niet meer zelfstandig kunnen. Deze mensen worden gekoppeld aan vrijwilligers, de duofietsen staan vaak bij de verschillende zorglocaties van WIJdezorg. fietsmaatjes.nl
Het team van Mond & Welzijn verzorgt de mondzorg in zorginstellingen bij kwetsbare ouderen, die daar zelf niet of nauwelijks toe in staat zijn. Zij richten zich
op de totale mondzorg: van preventie en diagnostiek tot behandeling en nazorg.
Lokale basisscholen in de dorpen waar zorglocaties zich bevinden:
Zoeterwoude-Dorp: Basisschool Het Avontuur
Hazerswoude-Dorp: St. Michaelschool, Chr. Basisschool Johannes Post, Openbare Basisschool De Springplank
Koudekerk aan den Rijn: CBS ‘De Rank’, Openbare School De Rijnschans
Oude Wetering: St. Samenwerkende Basisscholen Alkemade
Woubrugge: Basisschool ‘De Kinderkring’, Basisschool Esselyckerwoude
Langeraar: Basisschool Aeresteyn
Nieuwkoop: PCBS ‘Maranatha’, Katholieke Basisschool De Rietkraag, Basisschool De Zilveren Maan
Lokale evenementen zoals jaarmarkten, braderieën, waterdagen, etc.

 

Opleidingspartners

 

Partners   Soort samenwerking
ROC Mondriaan, MBO-opleiding regio Haaglanden
– BOL- en BBL-opleiding
MBO Rijnland, MBO-opleidingen Alphen aan den Rijn en Leiden
– BOL- en BBL-opleiding
Hogeschool Leiden
–  ​1e jaars oriëntatiestage en 2e, 3e en 4e jaars studenten
–  Duaal- en verkorte duaal-opleiding
Hoornbeeck college Gouda
–  BOL-opleiding
Het Waterland college Leiden
– speciaal voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs)
Auris College Leiden
– speciaal voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs)
Nova college Hoofddorp en Haarlem
– BOL-opleiding
Groene Hart scholen
– voor snuffelstages of maatschappelijke stages (voortgezet onderwijs)

 

Toezichthoudende instanties

Partners   Soort samenwerking
De inspectie zorgt voor handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten, met als doel de volksgezondheid te bevorderen. igj.nl/zorgsectoren
Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de overheid waakt over of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Zij geven advies aan de minister van VWS, verdelen premiegeld onder de zorgverzekeraars, bevorderen de kwaliteit van zorg door zorgaanbieders, zorgverzekeraars te helpen bij het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden. zorginstituutnederland.nl
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK. Zij controleren of zij zich aan de regels houden, analyseren risico’s en doen onderzoek. nza.nl
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. Zij houden zich bezig met privacy en zorgen ervoor dat bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden. autoriteitpersoonsgegevens.nl
De arbeidsinspectie is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die gericht is op het controleren en inspecteren of bedrijven en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden. Daarnaast bestrijdt ze illegale tewerkstelling.  inspectieszw.nl

Gemeenten

 

Partners   Soort samenwerking
kaagenbraassem.nl
alphenaandenrijn.nl
zoeterwoude.nl
nieuwkoop.nl

 

Zorgverzekeraars

Partners   Soort samenwerking
Het Zorgkantoor Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor de regio. Zorgpunten, Wmo-loketten, huisartsen en andere zorgprofessionals krijgen vaak te maken met klanten die recht op Wlz-zorg hebben of al Wlz-zorg ontvangen. In dat geval kan er worden doorverwezen naar het zorgkantoor, zij regelen de Wlz-zorg voor de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl

Zorginstellingen in de regio

• Libertas Leiden libertasleiden.nl
• Marente marente.nl
• ActiVite activite.nl
• Roomburgh roomburgh.nl
• Topaz topaz.nl
• DSV dsvleven.nl
• Groot Hoogwaak groothoogwaak.nl
• HOZO hozo.nl