Veelgestelde vragen

Verzorgings- en verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg. U heeft hiervoor een geldige indicatie nodig, zeg maar uw toegangsbewijs tot de zorg. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor het aanvragen van zorg vanuit de Wlz kunt u het formulier ‘Aanvraag langdurige zorg’ printen, invullen en met pen ondertekenen. U stuurt dit daarna naar het CIZ.

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtingingsformulier in en stuurt dit mee met de aanvraag. Voor informatie en de Wlz-check kunt u kijken op:  www.ciz.nl.

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling van WIJdezorg, telefoon 088-209 1000  of  e-mail: zorgbemiddeling@wijdezorg.com. Onze medewerkers helpen u graag!

Natuurlijk kan dat, u bent van harte welkom. Het is verstandig om een locatie te bezichtigen en te ervaren of u zich er thuis zou kunnen voelen. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken met de manager zorg van de betrokken locatie.

De snelheid waarmee appartementen vrijkomen is sterk wisselend en daarom kunnen we hierover geen uitspraak doen. Het aantal wachtenden zegt op zich niets over de wachtduur. Er wordt namelijk gekeken naar de omstandigheden, zoals veiligheid in de thuissituatie, psycho-sociale omstandigheid, overbelasting mantelzorg e.d. . Onze afdeling Zorgbemiddeling kan u verder informeren.

Nee. U krijgt alleen een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg als u op het moment van aanvraag echt zorg nodig hebt. Het CIZ zal u dus nooit een indicatie voor de toekomst geven.

Zorg met verblijf wordt meestal grotendeels vergoed. Het deel dat u zelf betaalt is de eigen bijdrage.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie (de zorg die u krijgt in de instelling). Op de website van het CAK kunt  u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage.  De eerste 6 maanden betaalt u (meestal) de lage eigen bijdrage. Hoeveel u daarna betaalt, hangt af van uw situatie. Voor het rekenmodel zie http://www.hetcak.nl.

Aan wie moet u de eigen bijdrage betalen?

Uw zorginstelling stuurt uw gegevens naar het CAK. Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Het CAK stuurt u eerst een brief waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Daarna krijgt u een beschikking, een brief waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een rekening.

We nemen aan dat u niet voor niets op een wachtlijst staat en dat u de voorziening echt nodig heeft. Als u een appartement in het verzorgingshuis krijgt aangeboden en u weigert, dan melden we dit in de geautomatiseerde wachtlijst aan het Zorgkantoor. Het is goed mogelijk dat uw indicatie na afloop van de geldigheidsperiode niet verlengd wordt als u intussen een passend aanbod heeft geweigerd. Maar zolang u over een geldige indicatie beschikt, blijft u bij ons op de wachtlijst staan. Indien u een aanbod weigert, vragen wij u om zelf aan ons door te geven wanneer u opnieuw benaderd wilt worden.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft u gevraagd of u voorkeur heeft voor een bepaalde zorglocatie. Als u uw voorkeur heeft aangegeven, zal het zorgkantoor uw indicatie na ontvangst direct aan de betrokken instelling toewijzen. Zodra onze afdeling zorgbemiddeling uw gegevens heeft ontvangen, neemt zij contact op met u of uw mantelzorger op. Daarna volgt een brief met de bevestiging van plaatsing op de wachtlijst van het huis van uw voorkeur.

Als een huisarts of wijkverpleegkundige stelt dat een verblijf tijdelijk is en erop gericht de patiënt in staat te stellen weer naar huis terug te keren, kan er een kortdurend verblijf indicatie worden aangevraagd. Hierbij moet het verblijf medisch noodzakelijk zijn en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. WIJdezorg heeft in alle locaties de mogelijkheid voor een kortdurende opname. De afdeling Zorgbemiddeling heeft overzicht omtrent de mogelijkheden binnen de locaties. Bel 088-209 1000.

Tijdens het wachten op de definitieve verhuizing naar het verzorgingshuis kan zich een situatie voordoen die tijdelijke opname nodig maakt. In dat geval is uw verblijfsindicatie hiervoor voldoende grondslag en heeft u dus geen aparte indicatie nodig. Een tijdelijke opname is echter altijd tijdelijk! Het is niet mogelijk om dit kortdurend verblijf te gebruiken als overbrugging tot u een appartement in het verzorgingshuis krijgt aangeboden.

Logeeropvang is kortdurende opvang, bijvoorbeeld in de weekenden en vakanties, voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Logeeropvang is bedoeld om de mantelzorger(s) rust te geven. Men noemt dit ook wel respijtzorg. Het doel is dat mantelzorgers hun taak goed kunnen blijven volhouden zodat de persoon met een ziekte of beperking thuis kan blijven wonen.

Aanmelden

Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor logeeropvang van volwassenen met een ziekte of beperking die zelfstandig wonen. U kunt zich bij uw gemeente aanmelden voor Wmo-ondersteuning.

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage voor logeeropvang. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van de leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent de eigen bijdrage uit en stuurt u de rekening.

Voor het verkrijgen van persoonlijke zorg of verpleging in de thuissituatie kan er vanuit de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt worden op wijkverpleging. Op verwijzing van de huisarts en/of de wijkverpleegkundige wordt er een zorgplan opgesteld. Er wordt uitgegaan van de kracht van de cliënt: wat kan de cliënt zelf, waarbij heeft hij of zij hulp nodig vanuit het netwerk rondom de cliënt en waarbij is professionele zorg nodig.

Wijkverpleging is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking en voor kwetsbare ouderen. Hier vallen ook ouderen met (beginnende) dementie onder. Het gaat om mensen die geneeskundige zorg nodig hebben en om mensen met een hoog risico dat die geneeskundige zorg nodig zal zijn.

Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie. U kunt een indicatie aanvragen bij een thuiszorginstelling. Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Als u wijkverpleging wilt ontvangen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de wijkverpleegkundige of met de afdeling zorgbemiddeling van WIJdezorg.

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Het is mogelijk om wijkverpleging zelf in te kopen met PersoonsGebonden Budget (PGB).

In de zorgverzekeringswet staan nieuwe, strengere eisen om een PGB te krijgen.

Voorwaarden

Een PGB om zelf wijkverpleging in te kopen is alleen mogelijk als u een budgetplan maakt en in staat bent om het PGB te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Het PGB beheren houdt onder meer in: contracten afsluiten met zorgverleners, planningen maken wie wanneer welke zorg geeft, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.

Verder moet uw zorgvraag voldoen aan een of meer van de volgende eisen:

•U heeft zorg nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.

•De zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis, op uw werk en op andere locaties.

•De zorg is moeilijk in te plannen omdat de tijden wisselen of omdat u alleen hulp op afroep nodig heeft.

•U moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen.

•U heeft vaste zorgverleners nodig omdat u speciale zorg nodig heeft, of omdat u bijzondere hulpmiddelen gebruikt.

Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning.

Gesprek met de gemeente

De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben.

Het gesprek gaat over verschillende levensgebieden, zoals huishouden, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten, en eventueel uw gezin. In het gesprek met de gemeente kunt u aangeven de ondersteuning van WIJdezorg te willen ontvangen.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen:

  • Hulp bij het huishouden
  • Begeleiding in dagelijks leven en begeleiding groep
  • Lokaal en regionaal vervoer, rolstoel of scootmobiel
  • Logeeropvang (vanuit de Wmo)
  • Personenalarmering
  • Woningaanpassingen

Wat is ondersteuning thuis?

Ondersteuning thuis is de zorg en hulp die u nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld hulp bij de huishouding of begeleiding bij de administratie. Ook dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn. U gaat dan bijvoorbeeld een aantal dagdelen naar een dagopvang maar woont wel zelfstandig.

Noodzakelijke zorg en ondersteuning voor mensen die zelfstandig wonen, worden vaak grotendeels vergoed. Het is mogelijk dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is de eigen bijdrage.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo (gemeente) of vanuit de Wet langdurige zorg (zorgkantoor). Wijkverpleging (verpleging en verzorging) valt onder de zorgverzekering; u betaalt hiervoor géén eigen risico.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van een aantal dingen:
• het soort zorg dat u krijgt;
• hoe duur die zorg is;
• uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld of u alleenstaande bent);
• uw leeftijd;
• uw inkomen.
U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK. www.hetcak.nl 
Via particuliere inkoop: Tegen betaling van een uurtarief kan een cliënt zelf hulp in de huishouding inkopen bij WIJdezorg.
Via persoonsgebonden budget: Een cliënt kan de hulp in de huishouding in natura aanvragen (een medewerker komt huishoudelijke hulp uitvoeren) of in de vorm van een budget. Met behulp van dit budget kan de cliënt huishoudelijk hulp afnemen bij WIJdezorg en de facturen betalen.
Ondersteuning kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. De gemeenten in het werkgebied van WIJdezorg zijn: Alphen aan den Rijn, T. 14-0172, Nieuwkoop, T. 14-0172, Kaag en Braassem, T. 071-332 72 72, Zoeterwoude, T. 071-580 63 00

Het Rijk bezuinigt op het budget dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen om de taken rondom de huishoudelijk hulp uit te voeren. Om zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de huishoudelijke hulp te behouden en om cliënten de mogelijkheid te bieden om meer uren hulp te krijgen, heeft het kabinet vanaf 2015 extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Dit bedrag wordt verdeeld onder de gemeenten.

Iedere gemeente heeft een plan ingediend waarin ze de doelgroepen hebben gespecificeerd die ze willen voorzien van professionele hulp. De cliënt betaalt daarbij zelf ook een eigen bijdrage, direct aan de aanbieder.

Wat is HHT?
De HHT is een toelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of minder huishoudelijke hulp krijgen in de nieuwe Wmo kunnen voor een eigen bijdrage professionele hulp inkopen.

Elke gemeente hanteert weer andere bedragen voor de eigen bijdrage van burgers en de toelage vanuit de gemeente. Uw gemeente kan u precies vertellen welk tarief in uw woonplaats geldt. Maar het bedrag dat u zelf betaalt ligt vér onder het gangbare tarief voor professionele ondersteuning. De gemeente vult dit bedrag weer aan tot het gebruikelijke uurtarief van een huishoudelijke hulp. Voor het aantal uren dat u afneemt, ontvangt u een factuur. Dat is alles!

Wie kan gebruik maken van de HHT?
Per gemeente zijn andere afspraken gemaakt over de HHT en wie er gebruik van mag maken. De meest waarschijnlijke doelgroepen voor de HHT zijn:

  • Mensen met een Wmo-indicatie die graag extra zorg in willen kopen
  • Mensen die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening Hulp in het Huishouden, maar daar vanaf zien, bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.
  • Mantelzorgers kunnen een deel van hun huishoudelijk werk uitbesteden waardoor voorkomen kan worden dat zij overbelast raken.

Hoe werkt het?
Wanneer u al cliënt bent bij WIJdezorg, dan is het goed om bij de afdeling zorgbemiddeling aan te geven dat u gebruik zou willen maken van de HHT. Wij gaan dan voor u kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe uw gemeente hier mee om gaat.

Bent u nog geen cliënt van WIJdezorg? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen om hierover informatie te ontvangen. Daarnaast kunt u ook direct contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Wanneer u op een onverwacht moment thuis hulp nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van de hulp van de medewerkers van WIJdezorg. Dit wordt geregeld via de personenalarmering. Het werkt als volgt: Er wordt een kastje (een spreek-luisterverbinding) in uw huis geplaatst en u ontvangt een bijbehorende halszender.  U kunt met deze halszender alleen binnenshuis alarmeren. Zodra u alarmeert, zoekt een medewerker van de alarmcentrale via de spreek-luisterverbinding contact met u. Mocht er bij u thuis hulp nodig zijn, dan neemt de alarmcentrale contact op met een gediplomeerd verzorgende van WIJdezorg. De medewerker is binnen 30 minuten bij u. Een voorwaarde voor deze dienst is dat u in het werkgebied van WIJdezorg woont.  Ook kunt u ervoor kiezen dat familie of een bekende wordt gebeld.

Kosten alarmapparaat

De kosten die u moet betalen voor het alarmapparaat zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen aanbieder van alarmapparaten. Indien u via uw huisarts een medische verklaring heeft voor de noodzaak van een alarmapparaat, dan worden door de meeste verzekeraars de kosten van de aansluiting en de kosten van de huur van het apparaat vergoed. U moet wel zelf de aansluitkosten op de zorgcentrale betalen. Dit is ongeveer € 6,50 per maand.

Kosten professionele hulp

Indien u zorg ontvangt vanuit de aanspraak wijkverpleging en u ontvangt deze zorg van WIJdezorg, dan betaalt u geen kosten voor professionele hulp.  Indien u geen zorgindicatie heeft, dan betaalt u zelf de kosten voor de professionele hulp op het moment dat u deze nodig heeft. De tarieven zijn € 58, 87 per uur, met een minimum van 30 minuten. Daarnaast worden de kosten van de intake in rekening gebracht. Indien de cliënt al wijkverpleegkundige zorg heeft van WIJdezorg zijn er geen kosten verbonden aan de intake en opvolging.

 

Met de klantenkaart van WIJdezorg ontvangt u het huisblad WIJ van WIJdezorg en wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van de activiteiten van de zorglocatie. U krijgt de mogelijkheid om met korting aan de activiteiten deel te nemen en staat er dagelijks gratis koffie of thee voor u klaar in de zorglocatie bij u in de buurt.

Welke kosten zijn verbonden aan de klantenkaart van WIJdezorg en hoe verkrijg ik die?

De kosten voor de klantenkaart bedragen €65,40 op jaarbasis. De klantenkaart kan worden verkregen door het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier voorzien van het verzoek tot automatische incasso. Dit formulier kan worden ingeleverd bij de gastvrouw van de betrokken zorglocatie of worden opgestuurd naar Bennebroekweg 91, 2381 DZ  Zoeterwoude-Dorp. De termijn van incasso bedraagt 1 jaar of een deel van het jaar naar rato.

We zijn benieuwd welke vraag dat is. Bel gerust met de afdeling zorgbemiddeling op 088-209 1000 of mail uw vraag naar zorgbemiddeling@wijdezorg.com.

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar andere organisaties die voor u van belang kunnen zijn. Door op de link te klikken komt u op hun websites terecht.

•           www.ciz.nl

•           www.hetcak.nl

•           www.regelhulp.nl

•           www.zorgvoorbeter.nl

•           www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl