AVG

Privacy en het gebruik van uw gegevens

WIJdezorg heeft als doelstelling het leveren van zorg en diensten. Ten behoeve van de realisatie van die doelstelling is het noodzakelijk gegevens te verwerken. WIJdezorg verwerkt algemene, vertrouwelijke en bijzondere persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wetgeving en haar zorgplicht. De grondslag voor het verwerken van de gegevens kan zijn: toestemming, wettelijke plicht, vitaal belang, een overeenkomst en algemeen of gerechtvaardigd belang. Het verwerken bestaat uit het verzamelen, gebruiken en bewaren. Het is belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft WIJdezorg uw gegevens aantoonbaar beschermd volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, normen en beroepscodes. Hiermee voldoet WIJdezorg aan de Europese regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van wie verwerkt WIJdezorg gegevens?

WIJdezorg verwerkt gegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Waarvoor verwerkt WIJdezorg uw gegevens?

WIJdezorg verwerkt uw gegevens voor het kunnen uitvoeren van de zorg, behandeling en dienstverlening en de gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners. Maar ook voor het voeren van sociaal beleid, salarisverwerking en beheersmatige afhandeling zoals planning, facturering en correspondentie.

Wilt u weten welke gegevens WIJdezorg van u heeft?

U kunt de gegevens die WIJdezorg van u heeft opvragen en inzien. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn of ontbreekt er informatie? Dan kunt u WIJdezorg vragen om de gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat WIJdezorg uw persoonsgegevens verwerkt?

In bepaalde gevallen kunt u WIJdezorg vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Wat moet u doen?

Wilt u dat WIJdezorg uw gegevens niet meer gebruikt, het gebruik beperkt of uw gegevens overdraagt? Neem contact op en geef aan waarom u wilt dat WIJdezorg uw gegevens niet meer gebruikt.

Hoe lang bewaart WIJdezorg uw gegevens?

WIJdezorg verzamelt uw gegevens met een doel. WIJdezorg bewaart uw gegevens zo lang uw gegevens nodig zijn voor dat doel. Wettelijke bewaartermijnen zoals vastgelegd in het “Overzicht IB-registraties” WBP/AVG worden hierbij gehanteerd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door WIJdezorg op een passende wijze technisch en organisatorisch beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of inzage. WIJdezorg voldoet hierbij aan de kaders zoals vastgelegd in de AVG.

Klachten en vragen

Een klacht of vraag met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (vermeende) bedreiging of schending van de vertrouwelijkheid kan worden gesteld aan de functionaris gegevensbescherming van WIJdezorg.
Ook kunnen klachten worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de
website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via telefoonnummer: 0900-2001201.

Contact

Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem in dat geval contact met de functionaris gegevensbescherming via mail: fg@wijdezorg.com of via telefoonnummer: 088-2091000.