Organisatie WIJdezorg: een combinatie van groot én klein

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een (zorg)instelling, zoals geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Elke zorglocatie heeft een eigen cliëntenraad, die regelmatig overlegt met de clustermanager. WIJdezorg heeft bovendien een Centrale Cliëntenraad, die overlegt met de bestuurder van WIJdezorg.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Een belangrijke taak van de ondernemingsraad is het voeren van overleg namens de medewerkers met de bestuurder over de gang van zaken in de organisatie.

Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van de bestuurder Marian van Roosmalen.


Marian van Roosmalen, bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besluiten van de bestuurder in het belang van de cliënten en de organisatie zijn en stelt onder andere de begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen vast. De Raad van Toezicht vergadert twaalf keer per jaar, waarvan eenmaal samen met de lokale cliëntenraden, de Centrale Cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam.

Samenstelling:

  • Mevrouw C.M.S. Glim (voorzitter)
  • De heer L.W.M.M. Beljaars
  • De heer S.J. Burgmeijer
  • De heer C.J.C. Timmer
  • De heer J.A.C.M. Hermus

(Jaar)verslagen Raad van Toezicht:

  • Visie RvT, klik hier
  • Beleid onkostenvergoeding RvB, klik hier
  • Jaarverslag RvT 2023, klik hier (pagina 13 t/m 15)