ANBI

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

Uitgaven

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs / Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

De ANBI’s dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Gegevens van de beide stichtingen:

WIJdezorg
Postbus 66
2380 AB Zoeterwoude

T: 088-209 1000
Fiscaal nummer: 8202.78.385

Bestuur: Marja van der Valk

Beloningsbeleid: medewerkers volgens CAO VVT, bestuur volgens beloningscode voor Bestuurders in de Zorg van de NVTZ

Doelstelling: De stichting heeft ten doel:

 • dienstverlening en advisering;
 • verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling;
 • huisvesting;

te bieden aan zorgvragers die op basis van een geëigende indicatiestelling één of meer van deze faciliteiten nodig hebben of daar zelf voor willen betalen.

Jaarrekening: Jaarrekening WIJdezorg 2019 incl. acc.verklaring

Novitas
Postbus 66
2380 AB Zoeterwoude

T: 088-209 1000
Fiscaal nummer: 8076.17.891

Bestuur: Marja van der Valk

Beloningsbeleid: er vindt geen beloning plaats

Doelstelling: De stichting heeft ten doel:

 • het aanbieden van huisvesting;
 • het bieden van ondersteuning op materieel en immaterieel vlak aan de Stichting WIJdezorg;
 • het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen die door Stichting WIJdezorg in het kader van haar doelstellingen worden gebruikt;
 • het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn;

alles in de meest uitgebreide zin.

Jaarrekening: Jaarrekening Novitas 2019 incl. acc.verklaring