Organisatie WIJdezorg: een combinatie van groot én klein

Onze organisatie telt rond de 800 medewerkers en 700 vrijwilligers. Het merendeel van hen is werkzaam in en vanuit de zeven zorglocaties. In de uitvoering kiezen we blijvend voor onze kleinschalige en lokale aanpak. We vinden het belangrijk om de eigenheid van de zorglocaties in hun dorpsomgeving te behouden, zeker ook omdat dit voor onze klanten een belangrijke toegevoegde waarde is.

In de ondersteunende functies zoals financiën, personeel en organisatie,  ICT, inkoop, administratie, onderhoud, servicediensten en marketing benutten we onze schaalgrootte. De medewerkers van de ondersteunende dienst en de bestuurder zijn gevestigd in het Centraal Kantoor van WIJdezorg.

De clustermanagers van de zorglocaties zijn de verbindende schakels tussen de centrale organisatie en de diensten die de zorglocaties leveren op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg. De bestuurder vormt samen met de clustermanagers, de controller, het hoofd PO&O en het hoofd algemene zaken, het managementteam van WIJdezorg.

Bestuurder
marja_3.jpg
Marja van der Valk

Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een (zorg)instelling, zoals geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Elke zorglocatie heeft een eigen cliëntenraad, die regelmatig overlegt met de clustermanager. WIJdezorg heeft bovendien een Centrale Cliëntenraad, die overlegt met de bestuurder van WIJdezorg.

Ondernemingsraad
De medezeggenschap van medewerkers is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Een belangrijke taak van de Ondernemingsraad is het voeren van overleg namens de medewerkers met de bestuurder over de gang van zaken in de organisatie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besluiten van de bestuurder in het belang van de cliënten en de organisatie zijn en stelt onder andere de begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen vast. De Raad van Toezicht vergadert twaalf keer per jaar, waarvan eenmaal samen met de lokale cliëntenraden, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het managementteam.

Samenstelling:

  • Mevrouw A.E. Koopmanschap (voorzitter); 
  • De heer R.J.M. Mohanlal;
  • De heer J.A.A.M. Vermeeren;
  • Mevrouw H. Stavleu;
  • Mevrouw C. Larson;
  • De heer K. Sant.